Viết phương trình tổng quát của đường cao AH biết A(4;5) B(-6;-1) C(1;1) - Pé Đoann

 • Biểu trình diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình sau bên trên mặt mũi phẳng lặng tọa độ: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{y \le 3}\\{x \le 3}\\{x \ge - 1}\\{y \ge - 2}\end{array}} \right.\)

  18/11/2022 |   1 Trả lời

  Bạn đang xem: Viết phương trình tổng quát của đường cao AH biết A(4;5) B(-6;-1) C(1;1) - Pé Đoann

 • Tìm độ quý hiếm lớn số 1 và độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức: \(F\left( {x;y} \right) = 2x + 3y\) với \(\left( {x;y} \right)\) nằm trong miền nghiệm của hệ phương trình \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x + hắn \le 6}\\{x \ge 0}\\{y \ge 0}\end{array}.} \right.\)

  18/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm độ quý hiếm lớn số 1 và độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức: \(F\left( {x;y} \right) = 4x - 3y\) bên trên miền nghiệm của hệ bất phương trình \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x + hắn \ge - 4}\\{x + hắn \le 5}\\{x - hắn \le 5}\\{x - hắn \ge - 4}\end{array}.} \right.\)

  18/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong một cuộc ganh đua điều chế, từng đợi đùa được dùng tối nhiều 12g nguyên liệu, 9 lít nước và 315g đàng nhằm điều chế nhì loại nước A và B. Để trộn bị tiêu diệt 1 lít nước A cần thiết 45g đàng, 1 lít nước và 0,5g hương thơm liệu; nhằm điều chế 1 lít nước B cần thiết 15g đàng, 1 lít nước và 2g nguyên liệu. Mỗi lít nước A cảm nhận được 60 điểm thưởng, từng lít nước B cảm nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần thiết điều chế từng nào lít nước từng loại nhằm group đùa được số điểm thưởng là rộng lớn nhất?

  18/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong những bất phương trình vẫn mang đến sau, bất phương trình nào là là bất phương trình hàng đầu nhì ẩn?

  A. \(2{x^2} + 3y > 4.\)

  B. \(xy + x < 5.\)

  C. \({3^2}x + {4^3}y \ge 6.\)

  D. \(x + {y^3} \le 3.\)

  19/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong những hệ bất phương trình vẫn mang đến sau, hệ bất phương trình nào là là hệ bất phương trình hàng đầu nhì ẩn?

  A. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{2x + 3y > 4}\\{{2^3}x + 3{y^2} < 1}\end{array}.} \right.\)

  B. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x + hắn > 4}\\{{2^3}x + {3^2}y < 1}\end{array}.} \right.\)

  C. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x > 3}\\{y < 2}\\{x + hắn \ge {y^2}}\end{array}.} \right.\)

  D. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x - hắn \le 3}\\{y < 1}\\{x + hắn \ge x + xy}\end{array}.} \right.\)

  18/11/2022 |   1 Trả lời

 • Điểm nào là tại đây nằm trong miền nghiệm của bất phương trình \(2x + 5y \le 10?\)

  A. \(\left( {5;2} \right).\)

  B. \(\left( { - 1;4} \right).\)

  C. \(\left( {2;1} \right).\)

  D. \(\left( { - 5;6} \right).\)

  18/11/2022 |   1 Trả lời

 • Điểm nào là sau đây ko nằm trong miền nghiệm của bất phương trình \(2x - 3y > 13?\)

  A. \(\left( {1; - 5} \right).\)

  B. \(\left( {2; - 4} \right).\)

  C. \(\left( {3; - 3} \right).\)

  D. \(\left( {8;1} \right).\)

  18/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho bất phương trình \(x + 2y \le 3.\) Khẳng lăm le nào là sau đó là đúng?

  A. Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt mũi phẳng lặng bờ \(d:x + 2y = 3\) chứa chấp gốc tọa phỏng.

  B. Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt mũi phẳng lặng bờ \(d:x + 2y = 3\) ko chứa chấp gốc tọa phỏng.

  C. Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt mũi phẳng lặng bờ \(d:x + 2y =  - 3\) chứa chấp gốc tọa độ

  D. Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt mũi phẳng lặng bờ \(d:x + 2y =  - 3\) ko chứa chấp gốc tọa độ

  18/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cặp số nào là bên dưới đó là nghiệm của hệ bất phương trình \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x + hắn \le 2}\\{x - 2y \ge 4}\\{x > 0}\end{array}\,\,?} \right.\)

  A. \(\left( { - 1;2} \right).\)

  B. \(\left( { - 2; - 4} \right).\)

  C. \(\left( {0;1} \right).\)

  D. \(\left( {2;4} \right).\)

  18/11/2022 |   1 Trả lời

 • Điểm nào là sau đây nằm trong miền nghiệm của hệ bất phương trình \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{ - x + hắn \le 2}\\{x - 2y \ge 1}\\{y \le 0}\end{array}\,\,?} \right.\)

  A. \(\left( { - 3;2} \right).\)

  B. \(\left( {0;1} \right).\)

  C. \(\left( {4; - 1} \right).\)

  D. \(\left( { - 2;2} \right).\)

  18/11/2022 |   1 Trả lời

 • Miền nghiệm của hệ bất phương trình \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \ge - 1}\\{x + hắn \le 0}\\{y \ge 0}\end{array}} \right.\) là:

  A. Một nửa mặt mũi phẳng lặng.

  B. Miền tam giác.

  Xem thêm: Soạn văn 10 trang 105 Kết nối tri thức

  C. Miền tứ giác.

  D. Miền ngũ giác.

  18/11/2022 |   1 Trả lời

 • Miền nghiệm của hệ bất phương trình \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x + hắn \le 1}\\{ - 3 \le hắn \le 3}\\{ - 3 \le x \le 3}\end{array}} \right.\) là:

  A. Miền lục giác.

  B. Miền tam giác.

  C. Miền tứ giác.

  D. Miền ngũ giác.

  19/11/2022 |   1 Trả lời

 • Miền nghiệm của hệ bất phương trình \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x + hắn \le 10}\\{ - 3 \le hắn \le 3}\\{ - 3 \le x \le 3}\end{array}} \right.\) là:

  A. Miền lục giác.

  B. Miền tam giác.

  C. Miền tứ giác.

  D. Miền ngũ giác.

  18/11/2022 |   1 Trả lời

 • Giá trị lớn số 1 của biểu thức \(F\left( {x;y} \right) = 3x + y\) với \(\left( {x;y} \right)\) nằm trong miền nghiệm của hệ bất phương trình \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \ge - 1}\\{x + hắn \le 2}\\{y \ge 0}\end{array}} \right.\) là:

  A. -3.

  B. 6.

  C. 5.

  D. 8. 

  18/11/2022 |   1 Trả lời

 • Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(F\left( {x;y} \right) = - x + 4y\) với \(\left( {x;y} \right)\) nằm trong miền nghiệm của hệ bất phương trình \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \ge 1}\\{x \le 2}\\{y \ge 0}\\{y \le 3}\end{array}} \right.\) là:

  A. \( - 2.\)

  B. \(3.\)

  C. \(11.\)

  D. \( - 4.\)

  18/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tổng những độ quý hiếm lớn số 1 và độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức \(F\left( {x;y} \right) = x + 5y\) với \(\left( {x;y} \right)\) nằm trong miền nghiệm của hệ bất phương trình \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{ - 2 \le hắn \le 2}\\{x + hắn \le 4}\\{y - x \le 4}\end{array}} \right.\) là:

  A. \( - trăng tròn.\)

  B. \(-4.\)

  C. \(28.\)

  D. \( 16.\)

  19/11/2022 |   1 Trả lời

 • Một liên minh xã chăn nuôi dự tính trộn nhì loại thực phẩm gia súc \(X\) và gia súc \(Y\) muốn tạo trở thành thực phẩm láo ăn ý mang đến gia súc. Giá một bao loại \(X\) là 250 ngàn đồng, giá bán một bao loại \(Y\) là 200 ngàn đồng. Mỗi bao loại \(X\) chứa chấp 2 đơn vị chức năng dưỡng chất A, 2 đơn vị chức năng dưỡng chất B và 2 đơn vị chức năng dưỡng chất C. Mỗi bao loại \(Y\) chứa chấp 1 đơn vị chức năng dưỡng chất A, 9 đơn vị chức năng dưỡng chất B và 3 đơn vị chức năng dưỡng chất C. Tìm ngân sách nhỏ nhất để sở hữ nhì loại thực phẩm gia súc \(X\) và \(Y\) sao mang đến láo ăn ý nhận được ít nhất 12 đơn vị chức năng dưỡng chất A, 36 đơn vị chức năng dưỡng chất B và 24 đơn vị chức năng dưỡng chất C.

  A. \(1,95\) triệu đồng.

  B. \(4,5\) triệu đồng.

  C. \(1,85\) triệu đồng.

  D. \(1,7\) triệu đồng.

  18/11/2022 |   1 Trả lời

 • Biểu trình diễn miền nghiệm của bất phương trình hàng đầu nhì khuất sau bên trên mặt mũi phẳng lặng tọa độ: \(x + hắn \ge - 4.\)

  19/11/2022 |   1 Trả lời

 • Biểu trình diễn miền nghiệm của bất phương trình hàng đầu nhì khuất sau bên trên mặt mũi phẳng lặng tọa độ: \(2x - hắn \le 5.\)

  18/11/2022 |   1 Trả lời

 • Biểu trình diễn miền nghiệm của bất phương trình hàng đầu nhì khuất sau bên trên mặt mũi phẳng lặng tọa độ: \(x + 2y 0.\)

  18/11/2022 |   1 Trả lời

 • Biểu trình diễn miền nghiệm của bất phương trình hàng đầu nhì khuất sau bên trên mặt mũi phẳng lặng tọa độ: \( - x + 2y > 0.\)

  19/11/2022 |   1 Trả lời

 • Biểu trình diễn miền nghiệm của bất phương trình hàng đầu nhì khuất sau bên trên mặt mũi phẳng lặng tọa độ: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{0 \le x \le 10}\\{y > 0}\\{x - hắn > 4}\end{array}} \right.\)

  18/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xem thêm: Chí Phèo (Nam Cao) - Tác giả tác phẩm (mới 2022) | Ngữ văn lớp 11.

  Biểu trình diễn miền nghiệm của bất phương trình hàng đầu nhì khuất sau bên trên mặt mũi phẳng lặng tọa độ: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{0 \le hắn \le 1}\\{x + hắn \le 2}\\{y - x \le 2}\end{array}} \right.\)

  18/11/2022 |   1 Trả lời

 • Biểu trình diễn miền nghiệm của bất phương trình hàng đầu nhì khuất sau bên trên mặt mũi phẳng lặng tọa độ: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \ge 0}\\{4x - 6y 0}\\{2x - 3y \ge 1}\end{array}} \right.\)

  18/11/2022 |   1 Trả lời

BÀI VIẾT NỔI BẬT