Tiếng Anh 7 Unit 9 Skills 2 | Tiếng Anh 7 - Global Success


1. Look at the animal below. Discuss the following questions with a partner. 2. Now listen đồ sộ Mark talking about how his family celebrates a festival. Check your answers. 3. Listen again and decide if the statements are true (T) or false (F). 4. Think about a festival that your family usually celebrates. Fill in the blanks with your answers. 5. Now write an tin nhắn of about 70 words đồ sộ tell Mark about the festival. Use the notes in 4.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 9 Skills 2 | Tiếng Anh 7 - Global Success

Video chỉ dẫn giải

1. Look at the animal below. Discuss the following questions with a partner.

(Hãy nhìn con vật bên dưới. Thảo luận những thắc mắc tại đây với cùng 1 các bạn nằm trong lớp.)

1. What is it? 

2. What festival is it a part of?

Lời giải chi tiết:

1. What is it? (Nó là con cái gì?)

It's a turkey. (Nó là gà tây.)

2. What festival is it a part of? (Nó là một trong phần của tiệc tùng, lễ hội nào?)

- It is a part of Thanksgiving. (Nó là một trong phần của Lễ Tạ ơn.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Now listen đồ sộ Mark talking about how his family celebrates a festival. Check your answers. 

(Bây giờ hãy nghe Mark kể về kiểu cách mái ấm gia đình anh ấy tổ chức triển khai một tiệc tùng, lễ hội. Kiểm tra câu vấn đáp của khách hàng.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Hello everyone. I'm Mark. Today I'm going đồ sộ talk about Thanksgiving, or Turkey Day. It's a national holiday. People from Canada and the USA celebrate it every year đồ sộ be thankful for successful harvests. In the USA, we celebrate it on the fourth Thursday of November. We usually prepare a feast for family and friends. Both adults and children take part in the food preparation. Some of the traditional foods are turkey, sweet potatoes, and cornbread. After the meal, we play board games together. My family usually takes this opportunity đồ sộ help others. My parents volunteer đồ sộ cook and serve food đồ sộ homeless people. My sister and I read books đồ sộ old people in a nursing trang chủ near our house.

Tạm dịch:

Xin xin chào người xem. Mình là Mark. Hôm ni bản thân tiếp tục trình diễn về ngày lễ nghỉ Tạ ơn, hoặc thường hay gọi là Ngày Gà tây. Đó là một trong ngày lễ nghỉ của tổ quốc. Những người tới từ Canada và Mỹ kỉ niệm thời nay mỗi năm nhằm tỏ lòng hàm ân những mùa vụ bội thu. Tại Mỹ, bọn chúng bản thân kỉ niệm thời nay vào trong ngày loại Năm của tuần loại tư của mon 11. Chúng bản thân thông thường sẵn sàng một buổi tiệc mang đến mái ấm gia đình và đồng minh. Cả người rộng lớn và trẻ nhỏ đều nhập cuộc sẵn sàng món ăn. Một số những đồ ăn truyền thống lịch sử là gà tây, khoai y sĩ và bánh  mì bắp. Sau bữa tiệc, bọn chúng bản thân bên cạnh nhau đùa những trò đùa dạng bảng. tổ ấm bản thân thông thường nhân thời cơ này giúp sức người không giống. Ba u bản thân tự động nguyện nấu nướng và đem món ăn cho tới mang đến những người dân vô gia cư. Chị gái bản thân và bản thân xem sách mang đến những người dân già nua một viện chăm sóc lão ngay gần mái ấm.  

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Listen again and decide if the statements are true (T) or false (F). 

(Hãy nghe lại và ra quyết định coi những câu bên dưới đây đúng (T) hoặc sai (F).

T

F

1. Only people from the USA celebrate Thanksgiving.

2. People celebrate it on the third Thursday of November.

3. Family members and friends usually gather đồ sộ have a feast.

4. In his family, only adults prepare the feast.

5. Cornbread is one of the traditional dishes.

6. After the feast, they play board games.

Lời giải chi tiết:

1. F

2. F

3. T

4. F

5. T

6. T

1. F

Only people from the USA celebrate Thanksgiving. 

(Chỉ những người dân tới từ Mỹ mới nhất kỉ niệm ngày lễ nghỉ Tạ ơn.) 

Thông tin: People from Canada and the USA celebrate it every year đồ sộ be thankful for successful harvests.

(Những người tới từ Canada và Mỹ kỉ niệm thời nay mỗi năm nhằm tỏ lòng hàm ân những mùa vụ bội thu.)

2. F

People celebrate it on the third Thursday of November.

(Mọi nguời kỉ niệm thời nay vào trong ngày loại Năm của tuần loại phụ vương của mon 11.)

Thông tin: In the USA, we celebrate it on the fourth Thursday of November.

(Ở Mỹ, bọn chúng bản thân kỉ niệm thời nay vào trong ngày loại Năm của tuần loại tư của mon 11.)

3. T

Family members and friends usually gather đồ sộ have a feast.

(Các member vô mái ấm gia đình và đồng minh thông thường sát cánh nhằm ăn một buổi tiệc.)

Thông tin: We usually prepare a feast for family and friends.

(Chúng bản thân thông thường sẵn sàng một buổi tiệc mang đến mái ấm gia đình và đồng minh.)

4. F

In his family, only adults prepare the feast.

(Trong mái ấm gia đình của anh ấy ấy, chỉ mất người rộng lớn sẵn sàng mang đến buổi tiệc.)

Thông tin: Both adults and children take part in the food preparation.

(Cả người rộng lớn và trẻ nhỏ đều nhập cuộc sẵn sàng món ăn.)

5. T

Cornbread is one of the traditional dishes.

(Bánh mì bắp là một trong trong mỗi đồ ăn truyền thống lịch sử.)

Thông tin: Some of the traditional foods are turkey, sweet potatoes, and cornbread.

(Một số những đồ ăn truyền thống lịch sử là gà tây, khoai y sĩ và bán  mì bắp.)

6. T

Xem thêm: Top 12 Bài thơ hay về lòng biết ơn của học sinh với thầy cô

After the feast, they play board games.

(Sau bữa tiệc, chúng ta đùa trò đùa dạng bảng.)

Thông tin: After the meal, we play board games together.

(Sau bữa tiệc, bọn chúng bản thân bên cạnh nhau đùa những trò đùa dạng bảng.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Writing

4. Think about a festival that your family usually celebrates. Fill in the blanks with your answers.

(Hãy suy nghĩ về một tiệc tùng, lễ hội nhưng mà mái ấm gia đình các bạn thông thường tổ chức triển khai. Điền vô địa điểm rỗng tuếch với câu vấn đáp của khách hàng.)

- What festival is it? 

(Đó là tiệc tùng, lễ hội gì?)

- When vì thế you celebrate it? 

(Khi nào là các bạn tổ chức nó?)

- What activities does your family do? 

(Gia đình các bạn tổ chức những sinh hoạt gì?)

- What food does your family eat? 

(Gia đình các bạn ăn những đồ ăn gì?)

- Do you lượt thích the festival? Why or why not? 

(Bạn sở hữu quí tiệc tùng, lễ hội cơ không? Tại sao có hoặc vì sao không?)

Lời giải chi tiết:

- What festival is it? - The festival I love is Tet holiday.

 (Đó là tiệc tùng, lễ hội gì? - Lễ hội bản thân yêu thương quí là Tết.)

When vì thế you celebrate it? - We often celebrate it once every year in some days from the over of the twelveth lunar month đồ sộ celebrate an upcoming year

(Khi nào là các bạn tổ chức nó? - Chúng mình thường tổ chức triển khai lễ hàng năm một lượt vô một vài ba ngày từ cuối mon Mười nhì âm lịch nhằm kỷ niệm 1 năm sắp tới đây.)

- What activities does your family do? - We decorate our house, buy new things, cook special food, visit relatives and participate in local festivals.

(Gia đình các bạn tổ chức những sinh hoạt gì? - Chúng tôi tô điểm mái ấm cửa ngõ, mua sắm đồ vật mới nhất, nấu nướng những số quan trọng, thăm hỏi chúng ta mặt hàng và nhập cuộc tiệc tùng, lễ hội địa hạt.)

What food does your family eat? - "Banh chung" is the traditional food associated with Tet holiday. 

((Gia đình các bạn ăn những đồ ăn gì? - Bánh Chưng là đồ ăn truyền thống lịch sử gắn sát với ngày Tết.)

Do you lượt thích the festival? Why or why not? - I wholeheartedly lượt thích the festival due đồ sộ the fact that at Tet, my family have a chance đồ sộ reunite and I am given lucky money in red envelops.

((Bạn sở hữu quí tiệc tùng, lễ hội cơ không? Tại sao có hoặc vì sao không? - Mình đặc biệt quí tiệc tùng, lễ hội này vì thế Tết cho tới mái ấm gia đình sở hữu thời gian sum họp và mình được nhận thiên lí vô phong bao đỏ chót.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

 5. Now write an tin nhắn of about 70 words đồ sộ tell Mark about the festival. Use the notes in 4.

(Bây giờ hãy ghi chép một tin nhắn khoảng chừng 70 kể từ nhằm phát biểu với Mark về tiệc tùng, lễ hội. Sử dụng những chú thích vô bài bác luyện 4.)

New Message

From: 

To:

Subject:

Dear Mark,

How are you? I'm going đồ sộ tell you about __________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

I hope one day you can join the festival with us.

Cheers,

Lời giải chi tiết:

Dear Mark,

How are you? I'm going đồ sộ tell you about Tet holiday in Vietnam, my favourite festival. We often celebrate it once every year on some days from the over of the twelfth lunar month đồ sộ celebrate an upcoming year. "Banh chung" is the traditional food associated with Tet holiday. I wholeheartedly lượt thích the festival due đồ sộ the fact that at Tet, my family has a chance đồ sộ reunite and I am given lucky money in red envelopes. 

I hope one day you can join the festival with us.

Cheers,

Tạm dịch:

Mark thân thiện mến,

Bạn khỏe mạnh không? Mình tiếp tục kể cho mình nghe về ngày Tết của tôi ở nước Việt Nam, cũng chính là tiệc tùng, lễ hội yêu thương quí của tôi. Chúng bản thân thông thường tổ chức triển khai tiệc tùng, lễ hội này hàng năm một lượt vô một số trong những ngày kể từ vào cuối tháng mươi nhì âm lịch nhằm ăn mừng 1 năm sắp tới đây. Bánh Chưng là đồ ăn truyền thống lịch sử gắn sát với ngày Tết. Mình đặc biệt quí tiệc tùng, lễ hội này vì thế Tết cho tới mái ấm gia đình sở hữu thời gian sum họp, và bản thân được trao thiên lí vô phong bao đỏ chót.

Mình kỳ vọng một ngày nào là cơ bạn cũng có thể nhập cuộc tiệc tùng, lễ hội này với bọn chúng bản thân.

Thân ái,


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Looking back

  1. Circle the correct words or phrases in brackets. 2. Complete each sentence by filling in the blank with a word or phrase in the box. 3. Choose the correct question A or B. 4. Answer the following questions about yourself.

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Project

  1. Think of a new festival that you would lượt thích đồ sộ celebrate. Discuss the following points: 2. Draw pictures of the new festival or cut out pictures from magazines. 3. Present your festival đồ sộ the class. 4. Vote for the best festival.

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Skills 1

  1. Work in pairs. Look at the pictures. Which events vì thế you think happen at the Twins Day Festival? 2. Match each word from the tin nhắn in 1 with its meaning. 3. Read the tin nhắn again. Complete each sentence with no more than thở TWO words. 4. Match the questions and answers about a festival someone joined. 5. Work in pairs. Ask and answer about a festival you and your friend joined, using the questions in 4 as cues. Tell the class about the festival your partner joined.

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention đồ sộ the highlighted sentences. 2. Work in groups. Make a similar conversation for each situation below. 3. Listen đồ sộ Mark talking about festival symbols. Fill in each blank with ONE word. 4. Work in pairs. Match each festival with its symbol and meaning. 5. Work in groups. Choose a festival and talk about its symbol(s) and meaning.

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 A Closer Look 2

  1. Fill in each blank with a correct auxiliary verb or modal verb. 2. Change the sentences into Yes / No questions. 3. Match the questions in column A with their answers in column B. 4. Mark is talking đồ sộ Trang about the Mid-Autumn Festival. Fill in the blanks with Trang's answers below. 5. GAME Festival mystery Work in groups. One student thinks of a festival he / she likes. Other students ask Yes / No questions đồ sộ find out what the festival is.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: Công nghệ 10 Cánh diều Ôn tập Chủ đề 1: Giới thiệu chung về trồng trọt

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com Đầy đầy đủ khoá học tập những cuốn sách (Kết nối học thức với cuộc sống; Chân trời sáng sủa tạo; Cánh diều). Cam kết gom học viên lớp 8 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Fe + S → FeS

Fe + S → FeS được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng chính xác phản ứng Fe ra FeS. Mời các bạn tham khảo.