SBT Tiếng Anh 8 Test yourself 4 | Tiếng Anh 8 Global Success.Với giải sách bài xích luyện Tiếng Anh 8 Test yourself 4 sách Global success hoặc nhất, cụ thể sẽ hỗ trợ học viên lớp 8 dễ dàng thực hiện bài xích luyện về ngôi nhà nhập SBT Tiếng Anh 8 Global sucess.

SBT Tiếng Anh 8 Test yourself 4 - Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: SBT Tiếng Anh 8 Test yourself 4 | Tiếng Anh 8 Global Success.

1 (trang 102 SBT Tiếng Anh 8 Global Success): Choose the word marked A, B, C, or D that has a different stress pattern from the others. (Chọn kể từ được lưu lại A, B, C hoặc D đem loại trọng âm không giống với những kể từ sót lại.)

SBT Tiếng Anh 8 Test yourself 4 | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. D

2. C

3. D

4. B

5. C

Quảng cáo

Giải thích:

1. Đáp án D trọng âm số 2. Các đáp án sót lại trọng âm số 3

2. Đáp án C trọng âm số 2. Các đáp án sót lại trọng âm số 1

3. Đáp án D trọng âm số 2. Các đáp án sót lại trọng âm số 1

4. Đáp án B trọng âm số 2. Các đáp án sót lại trọng âm số 1

5. Đáp án C trọng âm số 1. Các đáp án sót lại trọng âm số 2

2 (trang 102 SBT Tiếng Anh 8 Global Success): Choose the correct answer A, B, C, or D to lớn complete each sentence (Chọn đáp án trúng A, B, C hoặc D nhằm hoàn thiện từng câu)

1. Nick isn't here at the moment. Can I _____ a message?

A. take

B. get

C. leave

D. give

2. We watched a _____ broadcast of the president's speech.

A. live

B. living

C. liveable

D. alive

Quảng cáo

3. The scientists said that they were searching for a habitable planet _____.

A. at the moment

B. now

C. then

D. at present

4. We use face _____ systems to lớn identify people in photos, videos, and in real time.

A. identification

B. recognition

C. reminder

D. confirmation

5. I think we will find another habitable planet _____ 15 years.

A. on

B. for

C. by

D. in

6. Your name comes right after _____ on the list.

A. me

B. my

C. mine

D. I

Quảng cáo

7. The teacher _____ bầm that I should spend more time studying science subjects.

A. said

B. told

C. asked

D. spoke

8. They did a series of laboratory _____ on human sleep patterns in 1960s.

A. experiments

B. assignments

C. examinations

D. discoveries

Đáp án:

1. A

2. A

3. C

4. B

5. D

6. C

7. B

8. A

Hướng dẫn dịch:

1. Nick không tồn tại ở trên đây nhập thời điểm hiện tại. Tôi rất có thể gửi một tin nhắn hoặc không?

2. Chúng tôi vẫn coi truyền hình thẳng bài xích tuyên bố của tổng thống.

3. Các ngôi nhà khoa học tập bảo rằng chúng ta đang được thám thính kiếm một hành tinh ranh rất có thể ở được.

4. Chúng tôi dùng khối hệ thống nhận dạng khuôn mặt mày nhằm xác lập quý khách nhập hình ảnh, đoạn phim và nhập thời hạn thực.

5. Tôi nghĩ về tất cả chúng ta tiếp tục nhìn thấy một hành tinh ranh không giống rất có thể ở được sau 15 năm nữa.

6. Tên của khách hàng xuất hiện tại tức thì sau thương hiệu của tôi nhập list.

7. Giáo viên thưa với tôi rằng tôi nên để nhiều thời hạn rộng lớn nhằm học tập những môn khoa học tập.

8. Họ vẫn tiến hành hàng loạt thực nghiệm nhập chống thực nghiệm về loại ngủ của quả đât nhập trong những năm 1960.

3 (trang 102-103 SBT Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the following sentences with the words in the box. (Hoàn trở thành những câu sau với những kể từ nhập hộp)

SBT Tiếng Anh 8 Test yourself 4 | Tiếng Anh 8 Global Success

1. We can attend an online meeting with our 3 chiều images by using ______.

2. Observations of distant ______ indicate that they are moving away from us - the universe is expanding.

3. We hold a ______ among many participants at different sites by using computer networks to lớn transmit audio and đoạn phim data.

4. Teachers can use ______ glasses to lớn kiểm tra students' understanding of a lesson and motivate them to lớn learn.

5. Nowadays humans are still wondering what planets in outer space are ______.

Đáp án:

1. holography

2. galaxies

3. đoạn phim conference

4. eye-tracking

5. habitable

Giải thích:

1. holography: hình phụ vương chiều

2. galaxies: thiên hà

3. đoạn phim conference: hội nghị truyền hình

4. eye-tracking: bám theo dõi vày mắt

5. habitable: rất có thể ở được

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tao rất có thể tham gia buổi họp trực tuyến với hình hình ảnh 3 chiều của tớ bằng phương pháp dùng chuyên môn chụp phụ vương chiều.

2. Các để ý về những thiên hà xa xăm xôi đã cho thấy bọn chúng đang được dịch rời rời khỏi xa xăm tất cả chúng ta - dải ngân hà đang được giãn nở.

3. Chúng tôi tổ chức triển khai hội nghị truyền hình thân mật nhiều người nhập cuộc bên trên những vị trí không giống nhau bằng phương pháp dùng mạng PC nhằm truyền tài liệu tiếng động và đoạn phim.

4. Giáo viên rất có thể dùng kính bám theo dõi đôi mắt nhằm đánh giá cường độ hiểu bài xích của học viên và xúc tiến học viên tiếp thu kiến thức.

5. Ngày ni quả đât vẫn đang được vướng mắc những hành tinh ranh nào là ngoài dải ngân hà rất có thể sinh sinh sống được.

4 (trang 103 SBT Tiếng Anh 8 Global Success): Circle a mistake in each sentence and correct it. (Khoanh tròn xoe một lỗi sai trong những câu và sửa lại.)

SBT Tiếng Anh 8 Test yourself 4 | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. D (on - › in)

2. A (said - › said to lớn / told)

3. B (what - › why)

4. B (us -› ours)

5. D (tomorrow -› the next day / the following day)

Giải thích:

1. in + mon năm

2. said to lớn sb / told sb: thưa với ai

3. why: vì sao (phù phù hợp với nghĩa của câu)

4. Vị trí này nhớ dùng đại kể từ sở hữu

5. Câu con gián tiếp cần gửi trạng kể từ “tomorrow” trở thành “the next day / the following day”

Hướng dẫn dịch:

1. Chiếc điện thoại thông minh đem camera thứ nhất xuất hiện tại nhập mon 5 năm 1999.

2. Các SV thưa với tôi rằng chúng ta vẫn dùng Google Meet mang lại hội nghị truyền hình

3. Họ ham muốn biết vì sao những ngôi nhà khoa học tập lại thám thính kiếm những hành tinh ranh đem độ cao thấp tương tự động Trái khu đất.

4. Một số cuốn sách của Cửa Hàng chúng tôi đã biết thành tấn công cắp nhập tủ sách nhập tuần trước đó.

Xem thêm: Cá heo thuộc lớp động vật nào?

5. Thứ phụ vương tuần trước đó, Mai thưa với tôi rằng cô ấy sẽ sở hữu được một bài xích đánh giá giờ Anh vào trong ngày mai.

5 (trang 103-104 SBT Tiếng Anh 8 Global Success): Choose the most suitable response A, B, or C to lớn complete each of the following exchanges. (Chọn câu vấn đáp mến thống nhất A, B hoặc C nhằm hoàn thiện từng trao thay đổi tại đây.)

1. A: Everyone must be here at 11:00 a.m. for the các buổi tiệc nhỏ, and .. - B: ______

A. That's great news. I think we should have a các buổi tiệc nhỏ.

B. Sorry to lớn interrupt, but I think we should be here earlier.

C. I couldn't help talking about having a các buổi tiệc nhỏ.

2. A: I've won a scholarship to lớn the US. - B: ______

A. I'm certain about it. You worked very hard last month.

B. Hold on. How can I get one too?

C. Congratulations. That's very good news.

3. A: Do you think that Ann will become the president of our country? - B: ______

A. I'm not sure. We have to lớn wait for the election results.

B. I doubt it. She will definitely win the elections.

C. Yes, definitely. I'm uncertain that she will win the elections.

4. A: Turn off the electricity and remove the light bulb. Then, ... - B: ______

A. Excuse me! I didn't see you there.

B. Hold on. Can you repeat that, please?

C. Pardon? Can you spell that again, please?

5. A: Is yoga hard for beginners? - B: ______

A. No, it's a piece of cake.

B. Yes, it's a piece of cake for beginners.

C. Well, it's definitely a piece of cake.

Đáp án:

1. B

2. C

3. A

4. B

5. A

Hướng dẫn dịch:

1. A: Mọi người cần ở trên đây khi 11:00 sáng sủa mang lại buổi tiệc, và ..

- B: Xin lỗi vẫn cắt theo đường ngang, tuy nhiên tôi nghĩ về tất cả chúng ta nên ở trên đây sớm rộng lớn.

2. A: Tôi vẫn giành được học tập bổng sang trọng Mỹ.

- B: Xin chúc mừng. Đó là tin cẩn rất hay.

3. A: quý khách đem cho là Ann tiếp tục trở nên tổng thống của quốc gia Cửa Hàng chúng tôi không?

- B: Tôi ko kiên cố nữa. Chúng tao cần đợi thành phẩm bầu cử.

4. A: Tắt năng lượng điện và toá đèn điện. Sau bại,...

- B: Cố lên. Làm ơn lập lại điều đó?

5. A: Yoga đem khó khăn cho những người mới nhất chính thức không?

- B: Không, bại là 1 miếng bánh.

6 (trang 104 SBT Tiếng Anh 8 Global Success): Choose the correct answer A, B, C, or D to lớn fill in each blank in the following passage. (Chọn đáp án trúng A, B, C hoặc D nhằm điền vào cụ thể từng khu vực trống trải trong khúc văn sau.)

Do you think our planet is the only place in the universe (1) there is life? Until 1995, astronomers had not found a solar system lượt thích (2). A solar system is made up of a star surrounded by planets and other objects. In 1995, astronomers (3) a planet orbiting (going around) a distant star lượt thích our Sun. Since then, they have found other solar systems. Astronomers now think that there are many solar systems in the (4). But they bởi not know whether there is life in any of these other solar systems.

Our solar system is the one we know the (5) about. The Sun is at its centre. Our solar system (6) everything that orbits around the Sun. Planets, moons, asteroids, comets, gas, and dust are all part of the solar system.

Our solar system lies near the edge of the Milky Way (7). A galaxy is a huge collection of stars. The Milky Way is shaped lượt thích a whirlpool. All the stars in the galaxy, including our Sun, (8) the centre of the Milky Way.

SBT Tiếng Anh 8 Test yourself 4 | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. A

2. D

3. B

4. C

5. B

6. A

7. D

8. A

Hướng dẫn dịch:

Bạn đem nghĩ về hành tinh ranh của tất cả chúng ta là điểm độc nhất nhập dải ngân hà đem sự sinh sống không? Cho cho tới năm 1995, những ngôi nhà thiên văn học tập vẫn không kiếm thấy một hệ mặt mày trời nào là tương tự như hệ mặt mày trời của tất cả chúng ta. Một hệ mặt mày trời được tạo nên trở thành từ là một ngôi sao 5 cánh được xung quanh vày những hành tinh ranh và những vật thể không giống. Vào năm 1995, những ngôi nhà thiên văn học tập vẫn nhìn thấy một hành tinh ranh xoay quanh (đi vòng quanh) một ngôi sao 5 cánh xa xăm xôi tương tự như Mặt trời của tất cả chúng ta. Kể kể từ bại, chúng ta vẫn thám thính rời khỏi những hệ mặt mày trời không giống. Hiện ni những ngôi nhà thiên văn học tập nhận định rằng có rất nhiều hệ mặt mày trời nhập dải ngân hà. Nhưng chúng ta ko biết liệu đem sự sinh sống nhập ngẫu nhiên hệ mặt mày trời nào là không giống hay là không.

Hệ mặt mày trời của tất cả chúng ta là hệ mặt mày trời tuy nhiên tất cả chúng ta biết tối đa. Mặt trời ở trung tâm của chính nó. Hệ mặt mày trời của tất cả chúng ta bao hàm tất cả xoay quanh Mặt trời. Các hành tinh ranh, mặt mày trăng, tè hành tinh ranh, sao thanh hao, khí và vết mờ do bụi đều là 1 phần của hệ mặt mày trời.

Hệ mặt mày trời của tất cả chúng ta ở sát rìa của Dải Ngân hà. Một thiên hà là 1 tập kết lớn lao của những ngôi sao 5 cánh. Dải Ngân hà đem hình dạng tương tự như một xoáy nước. Tất cả những ngôi sao 5 cánh nhập thiên hà, bao gồm Mặt trời của tất cả chúng ta, đều xoay quanh trung tâm Dải Ngân hà.

7 (trang 104-105 SBT Tiếng Anh 8 Global Success): Read the passage and tick (V) T (True) or F (False) for each sentence. (Đọc đoạn văn và lưu lại (V) T (Đúng) hoặc F (Sai) cho từng câu.)

There have been many great inventions in human history. One great invention is the printing press. A German named Johannes Gutenberg in the 1400s invented a press that made it easy to lớn print books. Books became much more common after the invention of the printing press. Books helped other inventors make new things.

The invention of the steam engine around 1700 led to lớn the industrial Revolution. Inventors made many new machines that were powered by steam engines. They invented locomotives, steamboats, and all kinds of factory machines.

Another great invention, the internal combustion engine, led to lớn the invention of automobiles in the late 1800s. Inventors made better and better internal combustion engines. These are the engines we use today in cars, trucks, buses, and airplanes.

The discovery of electricity led to lớn many wonderful inventions. Many scientists studied electricity. An American inventor named Thomas A. Edison invented the electric lamp, phonograph, and other things that ran on electricity in the late 1800s.

New things are invented today faster kêu ca ever before. Inventors are making new kitchen appliances, toys, computers, đoạn phim games, telephones, and all kinds of other things. The ways people invent things have changed over time. Until the 1900s, most inventors worked alone. Today, most inventions come from scientists and engineers who work in teams.

Hướng dẫn dịch:

Đã đem thật nhiều sáng tạo vĩ đại nhập lịch sử dân tộc loại người. Một sáng tạo vĩ đại là máy in. Một người Đức thương hiệu là Johannes Gutenberg nhập trong những năm 1400 vẫn sáng tạo rời khỏi máy in hùn in sách đơn giản và dễ dàng. Sách trở thành thông dụng rất nhiều sau khoản thời gian sáng tạo rời khỏi máy in. Sách đã hỗ trợ những ngôi nhà sáng tạo không giống đưa đến những loại mới nhất.

Việc sáng tạo rời khỏi mô tơ tương đối nước vào tầm khoảng năm 1700 vẫn dẫn theo cuộc Cách mạng Công nghiệp. Các ngôi nhà sáng tạo vẫn đưa đến nhiều công cụ mới nhất chạy vày mô tơ tương đối nước. Họ vẫn sáng tạo rời khỏi đầu máy xe pháo lửa, tàu chạy vày tương đối nước và toàn bộ những loại công cụ trong phòng máy.

Một sáng tạo vĩ đại không giống, mô tơ thắp nhập, vẫn dẫn theo việc sáng tạo rời khỏi xe hơi vào thời gian cuối trong những năm 1800. Các ngôi nhà sáng tạo vẫn đưa đến mô tơ thắp trong thời gian ngày càng chất lượng rộng lớn. Đây là những mô tơ tất cả chúng ta dùng thời buổi này nhập xe hơi, xe tải lớn, xe pháo buýt và máy cất cánh.

Việc trị sinh ra năng lượng điện vẫn dẫn theo nhiều sáng tạo ấn tượng. đa phần ngôi nhà khoa học tập vẫn phân tích về năng lượng điện. Một ngôi nhà sáng tạo người Mỹ thương hiệu là Thomas A. Edison vẫn sáng tạo rời khỏi đèn khí, Ϲɑmerɑ đĩa và những loại không giống chạy vày năng lượng điện vào thời gian cuối trong những năm 1800.

Những loại vừa được sáng tạo thời buổi này nhanh chóng rộng lớn lúc nào không còn. Các ngôi nhà sáng tạo đang được sản xuất những công cụ ngôi nhà nhà bếp mới nhất, thiết bị nghịch tặc, PC, trò nghịch tặc năng lượng điện tử, điện thoại thông minh và toàn bộ những loại không giống. Cách quý khách sáng tạo rời khỏi tất cả vẫn thay cho thay đổi bám theo thời hạn. Cho cho tới trong những năm 1900, đa số những ngôi nhà sáng tạo đều thao tác làm việc 1 mình. Ngày ni, đa số những sáng tạo đều tới từ những ngôi nhà khoa học tập và kỹ sư thao tác làm việc bám theo group.

1. The invention of the printing press made books become more common.

2. The invention of internal combustion engine led to lớn the Industrial Revolution.

3. Today, we use steam engines in cars, trucks, buses, and airplanes.

4. Thomas A. Edison invented many things that ran on electricity.

5. Today, most scientists and engineers collaborate with each other in inventing things.

Hướng dẫn dịch:

1. Việc sáng tạo rời khỏi máy in khiến cho sách trở thành thông dụng rộng lớn.

2. Việc sáng tạo rời khỏi mô tơ thắp nhập vẫn dẫn theo cuộc Cách mạng Công nghiệp.

3. Ngày ni, tất cả chúng ta dùng mô tơ tương đối nước nhập xe hơi, xe tải lớn, xe pháo buýt và máy cất cánh.

4. Thomas A. Edison vẫn sáng tạo rời khỏi nhiều loại chạy vày năng lượng điện.

5. Ngày ni, đa số những ngôi nhà khoa học tập và kỹ sư liên minh cùng nhau nhằm sáng tạo rời khỏi tất cả.

Đáp án:

1. T

2. F

3. F

4. T

5. T

Giải thích:

1. Thông tin: Books became much more common after the invention of the printing press. Books helped other inventors make new things. (Sách trở thành thông dụng rất nhiều sau khoản thời gian sáng tạo rời khỏi máy in. Sách đã hỗ trợ những ngôi nhà sáng tạo không giống đưa đến những loại mới nhất.)

2. Thông tin: The invention of the steam engine around 1700 led to lớn the industrial Revolution. (Việc sáng tạo rời khỏi mô tơ tương đối nước vào tầm khoảng năm 1700 vẫn dẫn theo cuộc Cách mạng Công nghiệp.)

3. Thông tin: These are the engines we use today in cars, trucks, buses, and airplanes. (Việc sáng tạo rời khỏi mô tơ tương đối nước vào tầm khoảng năm 1700 vẫn dẫn theo cuộc Cách mạng Công nghiệp.)

4. Thông tin: An American inventor named Thomas A. Edison invented the electric lamp, phonograph, and other things that ran on electricity in the late 1800s. (Một ngôi nhà sáng tạo người Mỹ thương hiệu là Thomas A. Edison vẫn sáng tạo rời khỏi đèn khí, Ϲɑmerɑ đĩa và những loại không giống chạy vày năng lượng điện vào thời gian cuối trong những năm 1800.)

5. Thông tin: Today, most inventions come from scientists and engineers who work in teams. (Ngày ni, đa số những sáng tạo đều tới từ những ngôi nhà khoa học tập và kỹ sư thao tác làm việc bám theo group.)

8 (trang 105 SBT Tiếng Anh 8 Global Success): Write sentences using the suggested words and phrases below. You can make changes to lớn the words and phrases, and add more words if necessary (Viết câu dùng những kể từ và cụm kể từ khêu gợi ý tiếp sau đây. quý khách rất có thể thay cho thay đổi những kể từ và cụm kể từ và thêm thắt nhiều kể từ rộng lớn nếu như cần)

1. Jack / đoạn phim conference / his colleagues / in Asia / at the moment.

2. He / say / he / bởi well / science / school / then.

3. Nick / ask / the professor / why / humans / not live / Mars.

4. Robots / replace / humans / 30 years' time.

5. Many students / ask bầm / what / differences / Mars and Earth / be.

Đáp án:

1. Jack is đoạn phim conferencing / having a đoạn phim conference with his colleagues in Asia at the moment.

2. He said that he was doing well in science at school then.

3. Nick asked the professor why humans couldn't live on Mars.

4. Robots will replace humans in 30 years' time.

5. Many students asked bầm what the differences between Mars and Earth were.

Hướng dẫn dịch:

1. Jack đang được hội nghị truyền hình / mang trong mình một hội nghị truyền hình với những người cùng cơ quan của anh ấy ấy ở Á Lục nhập thời điểm hiện tại.

2. Anh ấy bảo rằng anh ấy học tập rất hay môn khoa học tập ở ngôi trường.

3. Nick chất vấn GS vì sao quả đât ko thể sinh sống bên trên sao Hỏa.

4. Robot tiếp tục thay cho thế quả đât sau 30 năm nữa.

5. đa phần SV chất vấn tôi sự khác lạ thân mật Sao Hỏa và Trái khu đất là gì.

Xem thêm thắt điều giải sách bài xích luyện Tiếng Anh 8 Global Success hoặc, cụ thể khác:

 • SBT Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • SBT Tiếng Anh 8 Test yourself 3
 • SBT Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication in the future
 • SBT Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology
 • SBT Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets

Xem thêm thắt những loạt bài xích Để học tập chất lượng Tiếng Anh 8 mới nhất hoặc khác:

 • Giải bài xích luyện Tiếng anh 8 thí điểm
 • 720 Bài luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới nhất đem đáp án
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 8 mới nhất (có đáp án)

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long color xinh xỉu
 • Biti's rời khỏi hình mẫu mới nhất xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: Nêu nội dung chính của đoạn trích trên.

Loạt bài xích Giải SBT Tiếng Anh 8 Global Success của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Bài luyện Tiếng Anh 8 Global Success.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học

BÀI VIẾT NỔI BẬT