Quy tắc dấu ngoặc - Bài tập Toán lớp 6

Quy tắc vệt ngoặc Toán lớp 6 được biên soạn và đăng lên bao hàm những dạng bài bác tập luyện và đáp án cụ thể được xây cất theo dõi trọng tâm lịch trình học tập trung học cơ sở Toán lớp 6 canh ty học viên ôn tập luyện, gia tăng kiến thức và kỹ năng, canh ty xác định kĩ năng suy nghĩ logic, kĩ năng nhận thấy. Chúc những em học viên ôn tập luyện thiệt tốt!

A. Quy tắc vệt ngoặc

- Khi vứt vệt ngoặc với vệt “+” đằng trước, tớ không thay đổi vệt của những số hạng nhập ngoặc.

Bạn đang xem: Quy tắc dấu ngoặc - Bài tập Toán lớp 6

a + (b – c + d) = a + b – c + d

- Khi vứt vệt ngoặc với vệt “-“ đằng trước, tớ cần thay đổi vệt toàn bộ những số hạng nhập vệt ngoặc: vệt “+” thay đổi trở thành “-“, vệt “-“ thay đổi trở thành vệt “+”.

a – (b – c + d) = a – b + c – d

B. Tính nhanh

Phương pháp tính nhanh:

Để tính thời gian nhanh những tổng, tớ vận dụng quy tắc dấu ngoặc nhằm vứt vệt ngoặc

+ Nếu đằng trước vệt ngoặc với vệt “+” khi vứt ngoặc không thay đổi vệt những số hạng phía bên trong ngoặc.

+ Nếu đằng trước ngoặc với vệt “-“ khi vứt ngoặc cần thay đổi vệt những số hạng nhập ngoặc.

Sau cơ vận dụng những tình hóa học phú hoán, phối hợp nhập tổng đại số.

Chú ý: Khi phối hợp những cặp số hạng tớ thông thường kết hợp:

+ Các cặp số đối nhau

+ Các cặp số với thành phẩm tròn xoe chục hoặc tròn xoe trăm, …

+ Nhóm những số hạng nhập vào ngoặc …

C. Bài tập luyện áp dụng quy tắc dấu ngoặc

Bài tập luyện 1: Tính nhanh

a) (2354 – 45) - 2354

b) (-2009) – (234 – 2009)

c) (16 + 23) + (153 – 16 – 23)

d) (134 – 167 + 45) – (134 + 45)

Hướng dẫn giải

a) (2354 – 45) - 2354

= 2354 – 45 – 2354 (Bỏ vệt ngoặc)

= (2354 – 2354) – 45 (Tính hóa học kết hợp)

= 0 – 45 = -45

b) (-2009) – (234 – 2009)

= -2009 – 234 + 2009 (Quy tắc vứt ngoặc với vệt “-“ trước ngoặc)

= (-2009 + 2009) – 234 (Tính hóa học kết hợp)

= 0 – 234 = -234

c) (16 + 23) + (153 – 16 – 23)

= 16 + 23 + 153 – 16 – 23 (Quy tắc vứt ngoặc với vệt “+“ trước ngoặc)

= (16 – 16) + (23 – 23) + 153 (Tính hóa học kết hợp)

= 0 + 0 + 153 = 153

d) (134 – 167 + 45) – (134 + 45)

= 134 – 167 + 45 – 134 – 45 (Quy tắc vứt ngoặc với vệt “-“ trước ngoặc)

= (134 – 134) + (45 – 45) – 167 (Tính hóa học kết hợp)

= 0 + 0 – 167 = -167

Bài tập luyện 2: Thu gọn gàng những biểu thức sau:

a) (a + b +c) – (a – b + c)

b) (a + b – c) + (a – b) – (a – b – c)

c) –(a – b – c) – (-a + b + c) – (a – b + c)

Hướng dẫn giải

a) (a + b +c) – (a – b + c)

= a + b + c – a + b – c (Quy tắc vứt ngoặc với vệt “-“ trước ngoặc)

= (a – a) + (b + b) + (c – c) (Tính hóa học kết hợp)

= 0 + 2b + 0 = 2b

b) (a + b – c) + (a – b) – (a – b – c)

= a + b – c + a – b – a + b + c (Quy tắc vứt ngoặc với vệt “-“ trước ngoặc)

= (a + a – a) + (b – b + b) + (-c + c) (Tính hóa học kết hợp)

= a + b

c) –(a – b – c) – (-a + b + c) – (a – b + c)

= -a + b + c + a – b – c – a + b – c (Quy tắc vứt ngoặc với vệt “-“ trước ngoặc)

= (-a + a – a) + (b – b + b) + (c – c – c) (Tính hóa học kết hợp)

= -a + b – c

Bài tập luyện 3: Tính độ quý hiếm những biểu thức sau biết x = -53, hắn = 45; z = -15

a) x + hắn + z - y

b) 16 + x – (y + z) - x

Hướng dẫn giải

Xem thêm: Đa dạng cơ hội việc làm Vĩnh Phúc với mức lương hấp dẫn 2024

a) x + hắn + z – hắn = x + (y – y) + z = x + z = -53 + (-15) = -68

b) 16 + x – (y + z) - x

= 16 + (x – x) – (y + z)

= 16 + 0 – (y + z)

= 16 – [45 + (-15)]

= 16 – 30 = -14

Bài tập luyện 4: Thực hiện nay phép tắc tính (tính phải chăng nếu như với thể)

a, 23 - 18 + 27 - 12

b, (127 - 205) - (25 + 327)

c, 125.(28 + 72) - 25.(3^2.4 + 64)

Hướng dẫn giải

a, 23 - 18 + 27 - 12

= (23 + 27) - (18 + 12)

= 50 - 30

= trăng tròn
b, (127 - 205) - (25 + 327)

= (127 - 327) - (205 - 25)

= - 200 - 180

= - 380

c, 125. (28 + 72) - 25.(3^2.4 + 64)

= 125.100 - 25. (9.4 + 64)

= 125.100 - 25.(36 + 64)

= 125.100 - 25.100

= (125 - 25).100

= 100.100 = 10000

Bài tập luyện 5: Rút gọn gàng biểu thức:

a) x + (-30) - [ 95 + (- 40) + ( - 30)]

b) a + (273 - 120) - (270 -120)

c) b - (294 + 130) + (94 + 130)

Hướng dẫn giải

a) x + (-30) - [ 95 + (- 40) + ( - 30)]

= x + (- 30) - 95 - ( -40) - (- 30)

= x + (- 30) - 95 + 40 + 30

= x - 95 + 40 + (- 30 + 30)

= x - 55
b) a + (273 - 120) - (270 -120)

= a + 273 -120 -270 +120

= a + (273 - 270 ) + (-120 +120)

= a + 3
c) b - (294 + 130) + (94 + 130)

= b - 294 -130 + 94 +130

= b + (- 294 +94) + (- 130 + 130)

= b + (- 200)

D. Bài tập luyện rèn luyện quy tắc dấu ngoặc

Bài tập luyện 1: Bỏ vệt ngoặc rồi tính:

a) (1267 – 196) – (267 + 304)

b) (3965 – 2378) – (437 – 1378) - 528

c) (2002 – 79 + 15) – (-79 + 15)

d) -329 – (15 – 101) – (25 – 440)

Bài tập luyện 2: Tính nhanh:

a) -3752 – (29 – 3632) - 51

b) 321 + {-15 + [30 + (-321)]}

c) 4524 – (864 – 999) – (36 + 3999)

d) 1000 – (137 + 572) + (263 – 391)

Bài tập luyện 3: Cho a = -13; b = 25, c = -30. Tính độ quý hiếm của những biểu thức sau:

a) a + b – (c + b)

b) a + a + 12 - b

c) 25 + a – (b + c) - a

Xem thêm: Văn bản thông tin là gì

Mời chúng ta vận chuyển tư liệu không lấy phí tìm hiểu thêm chỉ dẫn giải chi tiết!

-------------------------------------------------------

Hy vọng tư liệu Toán lớp 6 Quy tắc vệt ngoặc sẽ hỗ trợ những em học viên gia tăng, ghi lưu giữ lý thuyết, bài bác thói quen thời gian nhanh Toán lớp 6. Đây cũng chính là phần kiến thức và kỹ năng thông thường xuất hiện nay trong những bài bác đua, bài bác đánh giá môn Toán lớp 6, chủ yếu vậy nên việc nắm rõ những kiến thức và kỹ năng là cực kỳ cần thiết canh ty những em học viên hoàn toàn có thể đạt điểm trên cao trong những bài bác đua của tớ. Hy vọng tư liệu bên trên sẽ hỗ trợ những em học viên ghi lưu giữ lý thuyết về tam giác kể từ cơ áp dụng giải những Việc về tam giác một cơ hội đơn giản dễ dàng rộng lớn. Chúc những em học tập đảm bảo chất lượng.

BÀI VIẾT NỔI BẬT