Một hệ quản trị CSDL không có chức năng nào trong các chức năng dưới đây?...

Câu hỏi:

22/06/2022 1,691

A. Cung cấp cho môi trường xung quanh tạo nên lập CSDL 

Bạn đang xem: Một hệ quản trị CSDL không có chức năng nào trong các chức năng dưới đây?...

C. Cung cấp cho dụng cụ quản ngại lí cỗ nhớ

Đáp án chủ yếu xác

D. Cung cấp cho dụng cụ trấn áp, điều khiển và tinh chỉnh truy vấn nhập CSDL.