Cân bằng Fe(NO3)3 ---> FeO3 + NO2+O2 - Nguyễn Thanh Hà

 • Tính hoá trị diêm sinh vô hợp ý hóa học sau: SO3,SO2?

  Tính hoá trị diêm sinh trong những hợp ý hóa học sau: SO3,SO2?

  Bạn đang xem: Cân bằng Fe(NO3)3 ---> FeO3 + NO2+O2 - Nguyễn Thanh Hà

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác ấn định công thức hoá học tập của hợp ý hóa học A

  Xác ấn định công thức hoá học tập của hợp ý hóa học A. sành vô A sở hữu 2 nguyên vẹn tử là N và O tỉ lệ thành phần lượng của N: O 1,71429

  24/11/2022 |   0 Trả lời

 • Lâp phương trình chất hóa học và cho thấy tỉ lệ thành phần số nguyên vẹn tử phân tử của những chất

  Lâp phương trình chất hóa học và cho thấy tỉ lệ thành phần số nguyên vẹn tử phân tử của những hóa học vô phản xạ sau

  SO2 + O—> SO3

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • ADMICRO

  Tìm công thức chất hóa học của khí A. sành tỉ khối A đối với khí hidro là 8 lần

  Giúp bản thân với

  Tìm công thức chất hóa học của khí A. sành tỉ khối A đối với khí hidro là 8 thứ tự. Trong A sở hữu 75% C và 25% H.

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác ấn định bộ phận theo đòi lượng của những yếu tắc sở hữu vô hợp ý hóa học AlCl3, KNO3, CaSO4

  Giúp vs ạa

  Xác ấn định bộ phận theo đòi lượng của những yếu tắc sở hữu vô hợp ý hóa học AlCl3, KNO3, CaSO4

  14/12/2022 |   1 Trả lời

 • Hỗn hợp ý A bao gồm FeO và Fe3O4. Dùng khí H2 nhằm khử trọn vẹn 37,6 gam A thì nhận được 28 gam hóa học rắn B

  Hóa 8 ét dù ét

  Hỗn hợp ý A bao gồm FeO và Fe3O4 . Dùng khí H2 nhằm khử trọn vẹn 37,6 gam A thì nhận được 28 gam hóa học rắn B. Tính % những hóa học vô A.

  16/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đốt một miếng sắt kẽm kim loại Fe ngoài không gian. Hỏi lượng của miếng sắt kẽm kim loại tiếp tục thay cho thay đổi thế nào đối với trước lúc đốt?

  Đốt một miếng sắt kẽm kim loại Fe ngoài không gian. Hỏi lượng của miếng sắt kẽm kim loại tiếp tục thay cho thay đổi thế nào đối với trước lúc đốt?

  A. Tăng lên

  B. Giảm đi

  C. Không thay cho đổi

  D. Không thể xác lập chủ yếu xác

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Lập công thức chất hóa học tạo ra vì thế tỷ lệ lượng C vì thế 75%, tỷ lệ lượng H vì thế 25%

  Giúp với cuống quýt ạaaa

  Lập công thức chất hóa học tạo ra vì thế tỷ lệ lượng C vì thế 75%, tỷ lệ lượng H vì thế 25%, lượng mol của hợp ý hóa học vì thế 16 g/mol.

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hòa tan 30 (g) lối vô 150(g) nước ở nhiệt độ phỏng 20oC được hỗn hợp bão hòa. Xác ấn định phỏng tan (S) của NaCl ở nhiệt độ phỏng đó

  Bài 1: Hòa tan 30 (g) lối vô 150(g) nước ở nhiệt độ phỏng 20oC được hỗn hợp bão hòa:

  a) Xác ấn định phỏng tan (S) của NaCl ở nhiệt độ phỏng đó

  b) Tính độ đậm đặc % của hỗn hợp thu được

  Bài 2: Hòa tan 50 (g) NaCl vô 200(g) nước ở nhiệt độ phỏng 20oC được hỗn hợp bão hòa:

  a)Xác ấn định phỏng tan (S) của NaCl ở nhiệt độ phỏng đó

  b)Tính độ đậm đặc % của hỗn hợp thu được

  19/12/2022 |   0 Trả lời

 • Lập những PTHH theo đòi những sơ đồ vật phản xạ sau

  Câu 1: Lập những PTHH theo đòi những sơ đồ vật phản xạ sau:

    a/  Fe  +  ?   ----->  FeCl3                        b/ CO  +  Fe2O3 ------> Fe  +  CO2             

    c/Na + H2O ------> NaOH + H2                   d/ Al(OH)------> Al2O3 + H2O           

    e/ Al  +  ?  ------>  Al2(SO4)3  +  Cu        g/ Al2(SO4)3  + NaOH  ------> Al(OH)3 + Na2SO4

  Câu 2: Hãy tính:

  a/ Thể tích ở 200C và 1atm của:  0,2 mol CO; 8 g SO3 ; 3.1023 phân tử N2

  b/ Khối lượng của: 0,25mol Fe2O3; 0,15mol Al2O3 ; 3,36 lit khí O2 (đktc)                             

  c/  Số mol và thể tích của lếu hợp ý khí(đktc) bao gồm có: 8g SO2 ; 4,4g CO2 và 0,1g H2

  Câu 3: Lập những PTHH theo đòi những sơ đồ vật sau và cho thấy tỉ lệ thành phần số nguyên vẹn tử, phân tử trong số những hóa học vô phản xạ.

  a)  Cu(OH)2 + Fe(NO3)3   ------->   Cu(NO3)2 +   Fe(OH)3

  b)  Cu(NO3)2 + Zn   ------->   Zn(NO3)2 + Cu

  Câu 4:  Khí X sở hữu tỉ khối so với khí oxi là 0,5.sành rằng X tạo ra vì thế 75% lượng là C, sót lại là H. Hãy xác lập CTHH của X.

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho Na thuộc tính với H2O nhận được xút NaOH và khí H2

  Cho Na thuộc tính với H2O nhận được xút NaOH và khí H2. Viết phương trình hoá học tập.

  25/12/2022 |   1 Trả lời

 • Phân biệt hóa học tinh nghịch khiết và lếu hợp

  1. Phân biệt hóa học tinh nghịch khiết và lếu hợp ý. Lấy VD?
  2. Công thức chất hóa học của đơn hóa học và hợp ý chất?
  3. Neu quy tắc hoa trị? Viết quy tắc mang lại công thức Ax,Bx? Lập CTHH của hợp ý hóa học theo đòi hoá trí
  4 Hiện tượng vật lý cơ ?Hiện tượng hóa học?
  5. Phản ứng chất hóa học là gi? Điều khiếu nại xẩy ra phản ứng? Dấu hiệu phản ứng?
  6. Định luật bảo toàn khối lượng
  7. Các bước lập phương trình hóa học?
  8. Định nghĩa: mol, thể tích mol, lượng mol, tỉ khối hóa học khí
  9. Viết công thức: quy đổi thân thuộc lượng hóa học, bị tiêu diệt Lúc A với Lúc B và với ko khí? 

  25/12/2022 |   0 Trả lời

 • Xem thêm: Benzene hexachloride (C6H6Cl6) - Structure, Molecular mass, Properties, Use of Benzene hexachloride

  Trộn 200ml hỗn hợp MgCl2 0,5M với 300ml hỗn hợp NaOH 1M phản xạ vừa vặn đầy đủ. Sau phản xạ thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng khụng thay đổi được m gam hóa học rắn.

  Bài 1: Trộn 200ml hỗn hợp MgCl2 0,5M với 300ml hỗn hợp NaOH 1M phản xạ vừa vặn đầy đủ. Sau phản xạ thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng khụng thay đổi được m gam hóa học rắn.

  a) Viết pt phản xạ hóa học

  b) Tính m

  c) Tính Cm của những hóa học sở hữu hỗn hợp sau thời điểm thanh lọc kết tủa ( coi V ko thay đổi )

  Bài 2: Trộn 40ml hỗn hợp sở hữu chứ 16g CuSO4 với 60ml hỗn hợp sở hữu chứ 12g NaOH

  a) Viết pt phản xạ xảy ra

  b) Tính lượng hóa học rắn nhận được sau phản ứng

  c) Tính độ đậm đặc mol những hóa học tan sở hữu vô hỗn hợp sau phản xạ, nhận định rằng thể tích của dd thay cho thay đổi ko xứng đáng kể

  27/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đốt cháy không còn 64g đồng cần thiết 32 gam khí oxi tạo nên b gam đồng oxi

  Đốt cháy không còn 64g đồng cần thiết 32 gam khí oxi tạo nên b gam đồng oxi. Giá trị của b là?

  28/12/2022 |   2 Trả lời

 • Trong 0,2 mol nguyên vẹn tử Fe sở hữu chứa chấp từng nào nguyên vẹn tử Fe?

  Ôn cuối kì

  Trong 0,2 mol nguyên vẹn tử Fe sở hữu chứa chấp từng nào nguyên vẹn tử Fe?

  31/12/2022 |   2 Trả lời

 • Biết rằng 2,3 gam một sắt kẽm kim loại R (có hóa trị I) thuộc tính vừa vặn đầy đủ với một,12 lít khí clo ( ở đktc ) theo đòi sơ đồ vật phản xạ R + Cl2 ---> RC

  Làm bài bác này như nào là vậy chỉ bản thân với?

  Biết rằng 2,3 gam một sắt kẽm kim loại R (có hóa trị I) thuộc tính vừa vặn đầy đủ với một,12 lít khí clo ( ở đktc ) theo đòi sơ đồ vật phản xạ :

  R + Cl---> RCl

   a) Xác ấn định thương hiệu sắt kẽm kim loại R

   b) tính lượng hợp ý hóa học tạo ra thành 

  27/01/2023 |   0 Trả lời

 • Cho 15,6 gam lếu hợp ý bao gồm Al và Al2O3 phản xạ trọn vẹn với H2SO4, sau phản xạ nhận được 6,72 lít khí H2 ở đktc

  Cho 15,6 gam lếu hợp ý bao gồm Al và Al2O3 phản xạ trọn vẹn với H2SO4, sau phản xạ nhận được 6,72 lít khí H2 ở đktc.

  a) Tính lượng từng hóa học vô lếu hợp ý thuở đầu.

  b) Tính lượng muối hạt tạo ra trở thành.

  c) Tính lượng H2SO4 nhớ dùng.

  ĐANG GẤP Ạ!!!

  02/02/2023 |   0 Trả lời

 • giải hộ bài bác này

  Hòa tan không còn m (gam) sắt kẽm kim loại Bari vô hỗn hợp Ba(OH)2 8,55% thì nhận được 400 gam hỗn hợp Ba(OH)2 34,2%. Tính độ quý hiếm của m.   

  22/02/2023 |   0 Trả lời

 • hóa hóa hóa

  Cho những hóa học sau: Na2O, SO2, ZnO, FeO, P2O5, Fe2O3, MgO, K2O, CO2, SO3, CuO. a) Hãy cho thấy hóa học nào là là oxit axit, hóa học nào là là oxit bazơ? b) Gọi thương hiệu những oxit trên

  25/02/2023 |   0 Trả lời

 • e cần thiết cuống quýt ạ

   c1: nhận ra không gian color h2,co2 Lúc vô nhị lọ riêng không liên quan gì đến nhau bị tổn thất nhãn vì thế cách thức chất hóa học ?

  c2:nếu châm cháy toàn cỗ thể tích khí h2 như bên trên vào trong bình chứa chấp 11,2 lít khí oxi (đktc) 

  a) sau p/ứng hóa học nào là còn dư?

  b) tính lượng nước tạo ra trở thành ?

  04/03/2023 |   0 Trả lời

 • lam giup mik vs

  Bài 14. Một bình chứa chấp 11,2 lít (ở đktc) O2. Đốt cháy 2,7 gam Al vào trong bình, tiếp sau đó vứt tiếp 1,2 gam C vào trong bình nhằm châm.

            a) C cháy không? Tính lượng C sót lại vào trong bình (nếu có).

            b) Tính % thể tích những khí vô lếu hợp ý khí sau phản ứng

  05/03/2023 |   0 Trả lời

 • Có 3 lọ tổn thất nhãn đựng riêng không liên quan gì đến nhau những hóa học khí Oxi, Hidro, Không khí. Em hãy nêu cơ hội nhận ra những hóa học trên?

  có 3 lọ tổn thất nhãn đựng riêng không liên quan gì đến nhau những hóa học khí Oxi, Hidro, Không khí em hãy nêu cơ hội nhận ra những hóa học trên

  07/03/2023 |   2 Trả lời

 • Nêu hiện tượng kỳ lạ,đánh giá , viết lách pthh mang lại dẫn khí hidro trải qua bột đồng(II) oxit, ở nhiệt độ phỏng cao

  nêu hiện tượng kỳ lạ,đánh giá , viết lách pthh mang lại dẫn khí hidro trải qua bột đồng(II) oxit, ở nhiệt độ dộ cao

  11/03/2023 |   0 Trả lời

 • Phân biệt phản xạ thế và phản xạ phân bỏ, mang lại ví dụ

  phân biệt phản xạ thế và phản xạ phân bỏ mang lại ví dụ

  14/03/2023 |   2 Trả lời

 • Xác ấn định hóa học tan, dung môi và hỗn hợp trong những tình huống sau: a. 100ml nước với 100ml rượu.

  Xác ấn định hóa học tan, dung môi và hỗn hợp trong những tình huống sau:

  a. 100ml nước với 100ml rượu.

  b. 100ml nước với 50ml rượu.

  Xem thêm:  Vùng phía Đông Hoa Kì gồm: | cungthi.online

  c. 50ml nước với 100ml rượu.

  Giúp em với ạ :<<

  21/03/2023 |   0 Trả lời

BÀI VIẾT NỔI BẬT