Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch HCl được dung dịch X. Chia X làm 3 phần: - Thêm NaOH dư vào phần 1 được kết tủa Y.?

Hòa tan Fe3O4 vào hỗn hợp HCl được hỗn hợp X. Chia X làm 3 phần: - Thêm NaOH dư vào phần 1 được kết tủa Y.?

Hòa tan Fe3O4 vào hỗn hợp HCl được hỗn hợp X. Chia X làm 3 phần:
- Thêm NaOH dư vào phần 1 được kết tủa Y. Lấy Y để ngoài ko khí.
- Cho bột Cu vào phần 2.
- Sục Cl2 vào phần 3. 

Bạn đang xem: Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch HCl được dung dịch X. Chia X làm 3 phần: - Thêm NaOH dư vào phần 1 được kết tủa Y.?

Trong các quá trình bên trên có số phản ứng oxi hoá - khử là

Đáp án B

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O (1)

Phần 1: FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl (2)

Xem thêm: Văn bản thông tin là gì

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl (3)

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O→ 4Fe(OH)3 (4)

Xem thêm: Cảm nhận về bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu - Mẫu văn lớp 11

Phần 2:2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2 (5)

Phần 3:2 FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3 (6)

Các phản xạ lão hóa khử là : (4), (5), (6). Đáp án B.