Bài tập trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất

II. Kiến thức cơ bản

A. Bài tập luyện trắc nghiệm: Chọn câu vấn đáp đích thị nhất

Câu1 : Hàm số hắn = ( m+ 1)x + m và hắn = -3x+4 cĩ đồ vật thị tuy vậy song khi m vị : A . -2 ; B . -3 ; C . -4 ; D . 3

Câu 2 : Điểm nằm trong đồ vật thị hàm số hắn = 2x-5 là :

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất

28

Câu 3: Cho hệ trục Oxy đ-ờng trực tiếp // với hắn = - 2x rời trục tung bên trên điểm cĩ tung chừng bằng một là : A . hắn = 2x ; B . hắn = - 2x C, hắn = - 2x +1 D. hắn = 2x1 Câu 4: cho tới 2 đ-ờng thẳng: 5 2 1 x y5 2 1 x y .Hai đ-ờng trực tiếp lẳng :

A. Cắt nhau bên trên điểm cĩ hồnh chừng là 5. B. Cắt nhau bên trên điểm cĩ tung chừng là 5. C. Song tuy vậy cùng nhau. D. Trùng nhau.

Câu 5: Cho hàm số: y= (m-1)x – m+1 (m là tham lam số). Kết luận này đúng: A. Hàm số nghịch tặc biến hóa với m>1

B. Với m=0 đồ vật thị hàm số đI qua loa gốc toạ chừng.

C. Đồ thị hàm số rời trục hồnh bên trên điểm cĩ tung chừng vị 0 với m=2. D. Hàm số bên trên là hàm số hàng đầu. B. Bài tập luyện tự động luận Bài 1: Cho những đ-ờng trực tiếp hắn = 2x + 2 (d1) ; hắn = - 2 1 x+2 (d2) ; hắn = 2x -1 ( d3)

a) khơng vẽ đồ vật thị của bọn chúng hãy cho thấy thêm địa điểm của 3 đ-ờng trực tiếp bên trên ? b) Đ-ờng trực tiếp này tạo nên với õ gĩc nhọn ; gĩc tù ;

c) So sánh số đo 1;2;3 với 1;2;3 là gĩc tạo nên vị những đ-ờng trực tiếp d1; d2;d3 với trục hồnh Ox

Bài 2

Xác toan hàm số hắn = ax+b hiểu được đồ vật thị của nĩ là đ-ờng trực tiếp tuy vậy song với đ-ờng

thẳng hắn = - 3 2

x+1 và đI qua loa điểm A(3;-1)

Bài 3

Cho 2 đ-ờng trực tiếp hắn =mx +1 và hắn = 2m +3

a) Xác toan m nhằm 2 đ-ờng trực tiếp bên trên rời nhau

b) Vẽ đồ vật thị 2 hàm số bên trên trên nằm trong mặt mũi bằng phẳng toạ chừng với m = 1 Bài 4

Cho A(2;3) Xác toan hàm số hắn = ax +b hiểu được đồ vật thị hàm số của nĩ đI qua loa B( 2;1) và song tuy vậy với OA ( O là gốc toạ chừng )

Bài 5

Cho A(2;3) xác lập hàm số y=ax+b biét rằng đồ vật nthị hàm số của nĩ trải qua B ( 2 ; 1 ) và song tuy vậy với đ-ờng trực tiếp OA ( O là gốc toạ chừng )

______________________________________________________________

Ngày biên soạn 26/11/2007 Ngày giảng 3/12/2007

Tiết 15

Đ-ờng trực tiếp tuy vậy song ,đ-ờng trực tiếp rời nhau Hệ số gĩc của đ-ờng trực tiếp hắn = ax + b

I) Mục chi

Xem thêm: Đa dạng cơ hội việc làm Vĩnh Phúc với mức lương hấp dẫn 2024

HS bắt đ-ợc thông số gĩc của đ-ờng trực tiếp hắn = ax +b và tung chừng gốc của nĩ HS nắm rõ địa điểm t-ơng đối của 2 đ-ờng trực tiếp bên trên mặt mũi bằng phẳng toạ chừng HS cĩ kĩ năng áp dụng vô bài bác tập luyện về hàm số

II) Kiến thức cơ phiên bản

1/ (d) :y = ax +b (a≠ 0) cĩ a-hệ số gĩc ; b-tung chừng gốc 2/(d) : hắn = ax +b (a ≠ 0)

Nếu a > 0 thì d tạo nên với Ox gĩc nhọn Nếu a < 0 thì d tạo nên với Ox gĩc tù Nếu a = 1 thì d tạo nên với Ox gĩc 450

Nếu a =1 ,b =0 thì d là phân giác của gĩc I và III 3/ (d1) : hắn = a1 x + b1 và ( d2) : hắn = a2x + b2_ D1// d2 a1 = a2 ; b1 b2

D1 cắt d2 a1a2

D1 d2 a1 = a2 ; b1= b2 D1d2 a1. a2 = -1

30 B ài 6

Cho đ-ờng trực tiếp (d) cĩ pt hắn = -2x +5

a) Vẽ đ-ờng trực tiếp d lên trên bề mặt bằng phẳng toạ chừng Oxy . Tính gĩc tạo nên vị đ-ờng trực tiếp lẳng với trục Ox

b) Viết pt đ-ờng trực tiếp trải qua O và vuơng gĩc với d

c) Viết pt đ-ờng trực tiếp trải qua M (1;-2) và tuy vậy song với d Bài 7

Cho hàm số hàng đầu hắn = (m-2)x+3-2m cĩ đồ vật thị là d .Xác toan m nhằm a) Đ-ờng trực tiếp d đi qua loa A(-2;1)

b)Đ-ờng trực tiếp d tuy vậy song với hắn = -2x+3 c) Đ-ờng trực tiếp d trải qua gốc toạ chừng

d) Đ-ờng trực tiếp d vuơng gĩc với hắn = - 2 1 x-2 e) Đ-ờng trực tiếp d rời trục hồnh bên trên điểm cĩ hồnh chừng vị 2006 f)Đ-ờng trực tiếp d cát trục hồnh tạo nên trở thành gĩc 600

Bài tâp nâng lên

Bài 8

Cho 2 điểm A(5; 1) và B(-1;5) vô hệ trục toạ chừng Oxy

a) Tam giác OAB là tam giác gì

b) Tính chu vi và diện tích S của tam giác OAB Bài 9

Chứng minh rằng những đ-ờng trực tiếp sau luơn chuồn qua một điểm thắt chặt và cố định .Xác toan toạ chừng điểm lẳng

a) hắn = (m-1) x +m

b) hắn = (m-1) x+2006 –m

Xem thêm: Độ Tan Là Gì? Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Và Bảng Tính Tan Các Chất

Bài 10

Trong hệ trục toạ chừng Oxycho những điểm M(x= 2m-1; hắn = m+3) với m là số thực bất kì Tìm giao hội điểm M bên trên mặt mũi bằng phẳng toạ chừng lẳng

Ngày biên soạn 3/12/2007 Ngày giảng 10/12/2007

Tiết 16

BÀI VIẾT NỔI BẬT