ĐIỀU KIỆN HỌC SINH, SINH VIÊN THAM GIA DỰ ÁN

1.      Năng lực học tập khá, động cơ học tập tốt

2.      Gia đình phải có năng lực về tài chính và có tài sản đảm bảo theo quy định của ngân hàng

3.      Phải đặt cọc tại ngân hàng số tiền là 100% tổng số hỗ trợ lãi suất (sẽ được trả lại cùng với lãi sau khi học sinh hoàn thành khoá học)

4.      Phải có vốn tự có là 20% tổng chi phí khoá học

5.      Phải đóng học phí ban đầu sang trường: Khoá học tiếng Anh (nếu có) và 3 kỳ chuyên ngành