CÁC TRƯỜNG TRONG DỰ ÁN NĂM 2008

Tại Sydney

 1. Trung tâm ngôn ngữ ACL
 2. Học viện ACN (Đại học La Trobe)
 3. Học viện Curtin Sydney (Đại học Công nghệ Curtin)
 4. Học viện SIBT (Đại học Macquarie)
 5. Học viện MQC (Đại học Macquarie)
 6. Cao đẳng Strathfield
Tại Melbourne
 1. Học viện ngôn ngữ DUELI (Đại học Deakin)
 2. Học viện MIBT (Đại học Deakin)
 3. Cao đẳng Ozford
 4. Học viện công nghệ thương mại Melbourne
Tại Adelaide
 1. Học viện Eynesbury (Đại học Nam Úc, Flinders, Adelaide)